^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Fundusze Europejskie

Wychowanie do wartości

Dziennik elektroniczny

Innowacje pedagogiczne

Stacja meteo

Dołącz do nas

ePUAP

Bierzemy udział w:

Terapeuta pedagogiczny

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, które mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.

Głównym zadaniem terapeuty pedagogicznego jest prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz terapeutyczne uczęszczają w większości ci uczniowie, którzy w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej mają zalecone te zajęcia. Do uczestniczenia ucznia w zajęciach potrzebna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Ponadto terapeuta pedagogiczny:

  • prowadzeni badania i działania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

  • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

  • wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem najważniejszym terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Cele terapii to pedagogicznej to:

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka,

  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,

  • eliminowanieniepowodzeń szkolnychoraz ich emocjonalnych konsekwencji,

  • dostrzeganie uzdolnień dziecka,

  • usuwanie przeszkód adaptacyjnych ucznia w środowisku szkolnym.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.