^Wróć na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Fundusze Europejskie

Wychowanie do wartości

Dziennik elektroniczny

Innowacje pedagogiczne

Stacja meteo

Dołącz do nas

ePUAP

Bierzemy udział w:

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://nowa.sp2dt.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 24-03-2020 r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracowników  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Koordynator ds. dostępności: 

Marzena Rzepka

tel.731 952 555

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 2 W Dąbrowie Tarnowskiej odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynki Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Matejki 8 i Zaręby 22.

 1. Opis dostępności wejścia do budynków.

Do budynku na ulicy Matejki prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Dodatkowo do szkoły można dostać się od strony sali gimnastycznej. Tam znajduje się podjazd dla wózków. Do budynku na ulicy Zaręby można dostać się jednym wejściem. Do sali gimnastycznej jest podjazd do wózków. Żeby dostać się okolic sal gimnastycznych do reszty obu budynków trzeba pokonać schody. Żadne z wejść nie umożliwia dostania się do budynku wprost z poziomu terenu.

Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Budynki są wielokondygnacyjne, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, stołówka, toalety, gabinet dyrekcji).

W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

Jedyna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy sali gimnastycznej w budynku na ulicy Matejki.

W budynkach na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica, a na ulicy Matejki 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
  W obu budynkach nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budyniami nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Nie ma osób oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach głównych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Budynki nie są wyposażone w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Copyright © 2013. Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej Rights Reserved.